Instytut Telekomunikacji PW | Kontakt
Wykład | Projekty | Pomoce | Lista-wyniki

Zajęcia z przedmiotu STS będą prowadzone metodą zdalną.

Czas pozostały do końca semestru podzielony zostanie na cztery okresy.

 Na stronie przedmiotu w dziale Wykład dla każdego z okresów pojawią się  informacje odnośnie:

    - zakresu materiału do samodzielnego opanowania

    - na jakie elementy należy zwrócić uwagę

   

 Po każdym z tych okresów kształcenia przeprowadzony zostanie drogą elektroniczną krótki sprawdzian (pytania testowe i zadanie/problem do rozwiązania).
 

Terminy sprawdzianów:

okres 1  - 25/03/2021

okres 2  - 22/04/2021

okres 3  - 13/15/2021

okres 4  - 10/06/2021

Zaliczenie

Ocena końcowa składa się z oceny części projektowej oraz oceny części teoretycznej dokonanej w formie pisemnej (cztery zdalne krótkie sprawdziany). 
Maksymalna ocena z części teoretycznej to 60 punktów, każdy z czterech  sprawdzianów jest wart 15 punktów. Za projekt maksymalna nota to 40 pkt.


prowadzący  przedmiot: K.Włostowski
                    pok. 574, tel:  (22) 234 7896, e-mail: chrisk@tele.pw.edu.pl  

Cel przedmiotu
Zapoznanie z zasadami transmisji satelitarnej oraz z metodami jej realizacji. Przegląd wybranych zastosowań komunikacji satelitarnej.
  
Treść wykładu

Literatura
G.Maral, Bousquet: Satellite Communiacation Systems, Wiley
B.G.Evans: Satellite Communication Systems, Wiley
Bruce R. Elbert: The Satellite Communication Applications Handbook, Artech House, Inc.,
Killen: Podstawy transmisji cyfrowej, WKiL 
R. J. Zieliński:  Satelitarne sieci teleinformatyczne, WNT  t1